ปฏิทินการให้บริการ
ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาผลิตสื่อวีดิทัศน์

ผลิตสื่อเสียง

ผลิตสื่อภาพนิ่ง

ผลิตสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์

ผลิตสื่อคอมพิวเตอร์กราฟิก

ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์

ผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)

ผลิตสื่อการสอน Power Point

บริการห้องประชุมทางไกล - ห้องเรียนทางไกล

บริการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์

บริการกล้องโทรทัศน์วงจรปิดรักษาความปลอดภัย

บริการระบบ Cable TV

บริการระบบบันทึกการเรียนการสอน e-Classroom

ศึกษาดูงาน ประชุม อบรม/สัมมนา
 

CEIT Caledar
The Center for Educational Innovation and Technology

โทร. 4994