ปฏิทินการให้บริการ
ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาผลิตสื่อวีดิทัศน์

ผลิตสื่อเสียง

ผลิตสื่อภาพนิ่ง

ผลิตสื่อคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการเรียนการสอน

ผลิตสื่อคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์

บริการห้องประชุมทางไกล - ห้องเรียนทางไกล

บริการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์

บริการระบบ Cable TV

บริการระบบบันทึกการเรียนการสอน e-Classroom

ศึกษาดูงาน ประชุม อบรม/สัมมนา

ผลิตสื่อประสมเพื่อบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์

ผลิตสื่อ 3 มิติ เพื่อการเรียนการสอน

ผลิตสื่อ 3 มิติ เพื่อการบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์

ผลิตสื่อ e-Courseware
 

CEIT Caledar
The Center for Educational Innovation and Technology
โทร. 4994