ปฏิทินการให้บริการ
ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา


ผลิตสื่อ e-Courseware

ผลิตสื่อเสียง

ห้องผลิตสื่อการเรียนการสอน
ด้วยตนเอง (e-Courseware)

ผลิตสื่อวีดิทัศน์

ผลิตสื่อภาพนิ่ง

ผลิตสื่อคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการเรียนการสอน

ผลิตสื่อคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์

บริการห้องประชุมทางไกล - ห้องเรียนทางไกล

บริการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์

บริการระบบ Cable TV

บริการระบบบันทึกการเรียนการสอน e-Classroom

การซ่อมแซมและบำรุงรักษา

ผลิตสื่อประสมเพื่อบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์

ผลิตสื่อ 3 มิติ เพื่อการเรียนการสอน

ผลิตสื่อ 3 มิติ เพื่อการบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์

พัฒนานวัตกรรม

ศึกษาดูงาน ประชุม อบรม/สัมมนา
 

CEIT Caledar
The Center for Educational Innovation and Technology
โทร. 4994