เลือกปฏิทิน
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา
ฝ่ายผลิตสื่อโสตทัศน์
ฝ่ายผลิตสื่อคอมพิวเตอร์
ฝ่ายเทคนิควิศวกรรม
สำนักพิมพ์


ฝ่ายผลิตสื่อโสตทัศน์
บริการ
1. ผลิตสื่อวีดิทัศน์
2. ผลิตสื่อเสียง
3. ผลิตสื่อภาพนิ่ง
4. สำเนาและถ่ายโอนสื่อประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (CD , DVD)