หลักสูตรการสร้างสื่อแอนิเมชั่นด้วยโปรแกรม SWISH Max2
(SWISH Max2)

 This course requires an enrolment key

หลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้หลักทฤษฏีการวาดภาพ การปรับแต่งสี การสร้างภาพเคลื่อนไหว และการลงมือปฏิบัติ โดยใช้โปรแกรม SWiSH Max2 เพื่อสร้างสื่อให้มีความน่าสนใจ  เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการศึกษาหลักการ การใช้เครื่องมือ วาดภาพตกแต่งภาพ สี การสร้างภาพเลื่อนไหว

This course requires an enrolment key

 

Universidade Federal do Rio de Janeiro

© ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
(The Center for Educational Innovation and Technology:CEIT)

UFRJ

 

 
Online: 0 Messages: 0
You are not logged in. (Login)