การออกแบบสื่อรูปแบบสามมิติ ด้วยโปรแกรม Rhinoceros เพื่อการศึกษา
(DRC001)

 This course requires an enrolment key

Rhinoceros เป็นโปรแกรมสำหรับการสร้างสื่อ Model 3D รูปทรงต้นแบบผลิตภัณฑ์ โปรแกรมเป็นที่นิยมและได้รับการยอมรับในความแม่นยำเที่ยงตรง สามารถตอบสนองการสร้างรูปทรงได้หลากหลายหรือพื้นผิวอิสระ ซึ่งสามารถใช้สร้าง Model 3D รูปทรงขนาดใหญ่ จนถึง Model 3D รูปทรงที่มีขนาดเล็กหรือ Model 3D รูปทรงที่มีรายละเอียดซับซ้อน ซึ่งสามารถปรับประยุกต์ใช้ในการสร้างสื่อการศึกษารูปแบบสามมิติ และการนำไปใช้ออกแบบในงานอุตสาหกรรม
หลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้หลักการทฤษฏีการสร้างสื่อสามมิติ การสร้าง Model 3D รูปทรงต้นแบบผลิตภัณฑ์ และลงมือปฏิบัติโดยใช้โปรแกรม Rhinoceros เพื่อสร้างผลงานสื่อสามมิติ สำหรับการผลิตสื่อการศึกษาและการออกแบบในงานอุตสาหกรรมThis course requires an enrolment key

 

Universidade Federal do Rio de Janeiro

© ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
(The Center for Educational Innovation and Technology:CEIT)

UFRJ

 

 
Online: 0 Messages: 0
You are not logged in. (Login)