ผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  (ข้อมูล ณ  วันที่ 30 กันยายน 2557)

(1 ตุลาคม 2557- 30 กันยายน 2557)

1. ผลิตสื่อเพื่อการศึกษาและประชาสัมพันธ์
    
1.1 สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ ผลิต Learning Object (LO)
        - สื่อประเภทภาษาไทย จำนวน 18 เรื่อง 54 หน่วยการเรียน
        - สื่อประเภทภาษาไทย-อังกฤษ จำนวน 3 เรื่อง 9 หน่วยการเรียน
    1.2 สื่อคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการเรียนการสอน จำนวน 35 ชิ้นงาน
    1.3 สื่อการศึกษา 3 มิติ จำนวน 10 ชิ้นงาน
    1.4 สื่อวีดิทัศน์ประกอบบทเรียน จำนวน 15 เรื่อง 
    1.5 บันทึกวีดิทัศน์การเรียนการสอนในห้องเรียน จำนวน 18 รายวิชา
    1.6 สื่อเสียงการเรียนการสอน จำนวน 51 เรื่อง
    1.7 สื่อประสม จำนวน 15 เรื่อง
    1.8 สื่อคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์ จำนวน 527 ชิ้นงาน
    1.9 สื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ จำนวน 43 เรื่อง
    1.10 บันทึกเสียง/ผลิตสื่อเสียงบริการวิชาการ ประชาสัมพันธ์และอื่น ๆ จำนวน 84 เรื่อง
    1.11 บันทึกวีดิทัศน์ตลอดกิจกรรม จำนวน 104 กิจกรรม
    1.12 บันทึกวีดิทัศน์เชิงข่าว จำนวน 113 กิจกรรม

2. บริการการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ(ภาคการศึกษาที่ 1/2557)
    ให้ บริการระบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย (SUT e-Learning) มีรายวิชาที่ใช้บริการการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย จำนวน 183 วิชา มีผู้ใช้บริการ 9,351 คน