แบบขอใช้บริการผลิตสื่อเพื่อการเรียนการสอน (.pdf)

♦ ผลิตสื่อโสตทัศน์

♦ ผลิตสื่อคอมพิวเตอร์

♦ ผลิตสื่อดิจิทัล

 

แบบขอใช้บริการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ (.pdf)

ผลิตสื่อโสตทัศน์

♦ ผลิตสื่อคอมพิวเตอร์

♦ ผลิตสื่อดิจิทัล

 

แบบขอใช้บริการระบบบริหารการการจัดการเรียนรู้ผ่านเครือข่าย (.doc)

 

แบบขอใช้บริการระบบสื่อสารสองทางผ่านจอภาพเพื่อการเรียนการสอน (.pdf)

 

แบบขอใช้บริการผลิตหนังสือ ตำรา

แบบเสนอต้นฉบับ (.doc)

แบบเสนอต้นฉบับ (.pdf)

ประเภทต้นฉบับและคำจำกัดความสิ่งพิมพ์ที่รับพิจารณา (.pdf)

♦ องค์ประกอบมาตรฐานของหนังสือ-ตำราทางวิชาการ (.pdf)

 

ceit calendar2556


Qn2556