1. ผลิตสื่อโสตทัศน์

 สื่อวีดิทัศน์แนะนำหน่วยงาน/สารคดี  บันทึกวีดิทัศน์การอบรม/ประชุม
 บันทึกวีดิทัศน์กิจกรรม/เชิงข่าว  ถ่ายภาพกิจกรรม
 บันทึกเสียง   ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง

 

2. ผลิตสื่อดิจิทัล

 Multimedia Presentation  สื่อความจริงเสริม (AR)
 Animation 2 มิติและ 3 มิติ   สื่อการศึกษา 2 มิติและ 3 มิติ
 Mobile Application  เกมส์และโปรแกรมประยุกต์
 สร้างชิ้นงานสามมิติ  ขึ้นรูปชิ้นงานด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ
 e-Books  

 

3. ผลิตสื่อคอมพิวเตอร์

 ออกแบบกราฟิก  ออกแบบ Web Banner
 ตกแต่งภาพกราฟิก   พิมพ์สี ขนาด A3 A4
 พิมพ์ไวนิล