ใหม่ !

 

Download คู่มือ "การสร้างข้อสอบบนระบบ SUT e-Learning (.pdf)

 

 

Download คู่มือการใช้งานโปรแกรม Zoom สำหรับผู้สอน(.pdf)

 

Download คู่มือการใช้งานโปรแกรม Zoom สำหรับผู้เรียน(.pdf)

 

Download คู่มือการทำสื่อการสอนออนไลน์ด้วยโปรแกรม OBS(.pdf)