โครงการฝึกอบรมเสมือนจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญชวนบุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจสมัคร เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเสมือนจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมี 7 หลักสูตร ได้แก่

1) การสร้างบทเรียนมัลติมีเดีย ด้วย Adobe Captivate

2) การผลิตสื่อแอนิเมชั่น ด้วยโปรแกรม Flash

3) การสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla

4) การออกแบบสื่อรูปแบบสามมิติ ด้วยโปรแกรม Rhinoceros เพื่อการศึกษา

5) การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม SolidWorks สำหรับการออกแบบงานโลหะแผ่นพับ

6) การสร้างภาพกราฟิกสามมิติด้วยโปรแกรม 3ds Max

7) การตกแต่งภาพขั้นสูงด้วย PhotoShop

เปิดรับสมัครลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 8 กรกฎาคม 2559
สามารถลงทะเบียนและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://ceit.sut.ac.th/register/vt2016/

SUT Iden Uniq

เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 เอกลักษณ์(Uniqueness) : มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม (University of Innovation)
 อัตลักษณ์(Identity) : บัณฑิตนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้มีภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา และภูมิฐาน (Science and Technology Graduates with Knowledge, Moral Ethos, Wisdom and Dignity)

 

ceit calendar 250 ปฏิทินปฏิบัติงาน ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
ผู้ขอรับบริการจากศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา สามารถเข้าดูปฏิทินปฏิบัติงานของศูนย์นวัตกรรม ฯ เพื่อตรวจสอบวันเวลาที่จะขอรับบริการ ซึ่งจะช่วยลดความซํ้าซ้อนของงาน และได้รับบริการที่แน่นอน โดยเข้าดูปฏิทินกิจกรรมได้ที่ http://ceit.sut.ac.th/calendar

 

student job2556 ศนท. รับนักศึกษาช่วยงานผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Learning Object)  
ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญชวนนักศึกษาที่สนใจ สมัครจ้างงานนักศึกษา เพื่อร่วมผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับ ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร หรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณรวงรัตน์ พิมพ์เชื้อ ฝ่ายผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ สังกัดศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 0-4422-4993 [pdfดาวน์โหลดใบสมัคร ]