ใหม่ !

 

เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 เอกลักษณ์(Uniqueness) : มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม (University of Innovation)
 อัตลักษณ์(Identity) : บัณฑิตนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้มีภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา และภูมิฐาน (Science and Technology Graduates with Knowledge, Moral Ethos, Wisdom and Dignity)

Youtube

 

 

ceit calendar 250 ปฏิทินปฏิบัติงาน ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
ผู้ขอรับบริการจากศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา สามารถเข้าดูปฏิทินปฏิบัติงานของศูนย์นวัตกรรม ฯ เพื่อตรวจสอบวันเวลาที่จะขอรับบริการ ซึ่งจะช่วยลดความซํ้าซ้อนของงาน และได้รับบริการที่แน่นอน โดยเข้าดูปฏิทินกิจกรรมได้ที่ http://ceit.sut.ac.th/calendar