ใหม่ !

 Download คู่มือการสร้างข้อสอบบนระบบ SUT e-Learning (.pdf)

 

 Download คู่มือการใช้งานโปรแกรม Zoom สำหรับผู้สอน(.pdf)

 

Download คู่มือการใช้งานโปรแกรม Zoom สำหรับผู้เรียน(.pdf)

 

Download คู่มือการทำสื่อการสอนออนไลน์ด้วยโปรแกรม OBS(.pdf)

 

เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 เอกลักษณ์(Uniqueness) : มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม (University of Innovation)
 อัตลักษณ์(Identity) : บัณฑิตนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้มีภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา และภูมิฐาน (Science and Technology Graduates with Knowledge, Moral Ethos, Wisdom and Dignity)