ใหม่ !

 

แบบฟอร์มทุนอุดหนุนการผลิตสื่อฯ ปี 2561

 

 

เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 เอกลักษณ์(Uniqueness) : มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม (University of Innovation)
 อัตลักษณ์(Identity) : บัณฑิตนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้มีภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา และภูมิฐาน (Science and Technology Graduates with Knowledge, Moral Ethos, Wisdom and Dignity)

 

ceit calendar 250 ปฏิทินปฏิบัติงาน ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
ผู้ขอรับบริการจากศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา สามารถเข้าดูปฏิทินปฏิบัติงานของศูนย์นวัตกรรม ฯ เพื่อตรวจสอบวันเวลาที่จะขอรับบริการ ซึ่งจะช่วยลดความซํ้าซ้อนของงาน และได้รับบริการที่แน่นอน โดยเข้าดูปฏิทินกิจกรรมได้ที่ http://ceit.sut.ac.th/calendar

 

student job2556 ศนท. รับนักศึกษาช่วยงานผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Learning Object)  
ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญชวนนักศึกษาที่สนใจ สมัครจ้างงานนักศึกษา เพื่อร่วมผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับ ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร หรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณรวงรัตน์ พิมพ์เชื้อ ฝ่ายผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ สังกัดศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 0-4422-4993 [pdfดาวน์โหลดใบสมัคร ]