ใหม่ !

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา เปิดบริการสำหรับการสอนออนไลน์และการประชุมในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ดังนี้
 
หน่วยให้คำปรึกษาการสอนออนไลน์
สำหรับคณาจารย์ที่มีปัญหาด้านอุปกรณ์ โปรแกรม สามารถปรึกษาได้ที่ ห้อง B5201 อาคารเรียนรวม 2 ให้บริการระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
เริ่มเปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 64 เป็นต้นไป
 
ห้องสอนออนไลน์ จำนวน 4 ห้อง
(B5202-B5205 อาคารเรียนรวม 2)
สำหรับคณาจารย์ที่ยังไม่พร้อมด้านอุปกรณ์ โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการสอนออนไลน์ตามวันเวลาที่จองใช้งาน ผ่าน SUT e-Booking
 
บริการจองห้องประชุมออนไลน์
สำหรับการประชุมของหน่วยงานตามวันเวลาที่จองใช้เท่านั้น สามารถจองห้องสอนออนไลน์ 4 ห้อง และห้องประชุมออนไลน์ 25 ห้อง ผ่าน SUT e-Booking
 

 

Download คู่มือการสร้างข้อสอบบนระบบ SUT e-Learning (.pdf)

 

 

Download คู่มือการใช้งานโปรแกรม Zoom สำหรับผู้สอน(.pdf)

 

Download คู่มือการใช้งานโปรแกรม Zoom สำหรับผู้เรียน(.pdf)

 

Download คู่มือการทำสื่อการสอนออนไลน์ด้วยโปรแกรม OBS(.pdf)