ปณิธาน
ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาจะดำรงความเป็นเลิศในการพัฒนาคุณภาพสื่อการศึกษาให้ได้มาตรฐานเพื่อพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

พันธกิจ
ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการผลิตและพัฒนานวัตกรรมสื่อสนับสนุนการเรียนการสอน พัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการฝึกประสบการณ์ขั้นสูงสำหรับนักศึกษา และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยในทุกรูปแบบ โดยยึดหลักรวมบริการ ประสานภารกิจ

ภารกิจ
ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษามีภารกิจหลัก 6 ประการ ดังนี้
1. ผลิตและพัฒนาสื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
2. พัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน
4. ฝึกประสบการณ์ขั้นสูงให้แก่นักศึกษาสำหรับการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศ
5. ผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์
6. สำนักพิมพ์

วิสัยทัศน์
ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเป็นเลิศในการผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษา สนับสนุนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2561-2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสื่อการศึกษาเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาให้เป็นหน่วยงานคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา