ปณิธาน
ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาจะดำรงความเป็นเลิศในการพัฒนาคุณภาพสื่อการศึกษาให้ได้มาตรฐานเพื่อพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

พันธกิจ
ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการผลิตและพัฒนานวัตกรรมสื่อสนับสนุนการเรียนการสอน พัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการฝึกประสบการณ์ขั้นสูงสำหรับนักศึกษา และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยในทุกรูปแบบ โดยยึดหลักรวมบริการ ประสานภารกิจ

ภารกิจ
ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษามีภารกิจหลัก 6 ประการ ดังนี้
1. ผลิตและพัฒนาสื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
2. พัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน
4. ฝึกประสบการณ์ขั้นสูงให้แก่นักศึกษาสำหรับการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศ
5. ผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์
6. สำนักพิมพ์

วิสัยทัศน์
ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเป็นองค์กรหลักในการผลิตและพัฒนานวัตกรรมสื่อการศึกษา เพื่อเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนกลยุทธ์การพัฒนาศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555 – 2559) มียุทธศาสตร์ 6 ประการ ได้แก่
1. การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ทุกหนทุกแห่ง
2. การเพิ่มช่องทางเผยแพร่นวัตกรรมและสื่อการศึกษา
3. การเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสื่อการศึกษา
4. การพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
5. การส่งเสริมการใช้ซอฟต์แวร์ที่ไม่มีข้อจำกัดทางลิขสิทธิ์
6. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร