CEIT OrgChart niyom

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้จัดองค์กรเพื่อการบริหารงานดังนี้

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการและสารบรรณ งานบุคคลงานแผนงานและงบประมาณงานติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน งานการเงินและพัสดุ งานประชาสัมพันธ์ และงานจัดพิมพ์เอกสารตำราเอกสารประกอบการสอน และสิ่งพิมพ์ประเภทอื่น ๆ ตลอดจนการประสานงานด้านบริการและการประชุมต่าง ๆ

2. ฝ่ายวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา  มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการวางแผน  ออกแบบและพัฒนาสื่อการศึกษา  ประสานงานควบคุมกำกับดูแลการผลิตสื่อแต่ละประเภท  ดำเนินการทดสอบประสิทธิภาพและประเมินสื่อที่ผลิตขึ้น  ศึกษา ค้นคว้าวิจัย เพื่อพัฒนาสื่อให้มีคุณภาพ จัดฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการผลิตและการใช้สื่อการศึกษา เผยแพร่ผลงานและความรู้ทางเทคโนโลยีการศึกษา รวบรวมจัดทำระบบฐานข้อมูลสื่อการศึกษา พัฒนาระบบและบริหารจัดการฐานความรู้อันได้แก่การระบุความรู้ การคัดเลือก การรวบรวม การจัดระบบจัดเก็บความรู้ การเข้าถึงข้อมูลเพื่อสร้างเป็นความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้ และพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเรียนการสอนและให้บริการการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย  รวมทั้งดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน

3. ฝ่ายผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่รับผิดชอบวางแผน เตรียมการดำเนินการผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ สนับสนุนการเรียนการสอนงานบริการทางวิชาการงานฝึกอบรมและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เช่นผลิตสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ผลิตสื่อประสมผลิตภาพเคลื่อนไหวผลิตงานกราฟิกต่างๆเพื่อประกอบรายการโทรทัศน์วีดิทัศน์และประกอบสื่อสิ่งพิมพ์รวมทั้งให้บริการฝึกปฏิบัติการขั้นสูงสำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศ

4. ฝ่ายผลิตสื่อโสตทัศน์  มีหน้าที่รับผิดชอบวางแผนเตรียมการดำเนินการผลิตสื่อโสตทัศน์สนับสนุนการเรียนการสอนงานบริการวิชาการและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เช่น การผลิตรายการโทรทัศน์ผลิตสื่อวีดิทัศน์ผลิตรายการด้านเสียง รวมทั้งการถ่ายภาพนิ่งประกอบสื่อสิ่งพิมพ์ถ่ายภาพเพื่อการเรียนการสอนถ่ายภาพบริการทางวิชาการและกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยและให้บริการฝึกปฏิบัติการขั้นสูงสำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศ

5. ฝ่ายเทคนิควิศวกรรม  มีหน้าที่รับผิดชอบวางแผนเตรียมการ ดำเนินการพัฒนาระบบปฏิบัติการเพื่อให้บริการฝึกปฏิบัติการขั้นสูงสำหรับนักศึกษา จัดระบบการปฏิบัติงานทางเทคนิคควบคุมและใช้อุปกรณ์ในการผลิตสื่อจัดหา พัฒนาและบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์การผลิตสื่อให้มีประสิทธิภาพควบคุม ดูแล ระบบโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ระบบบริหารจัดการทรัพยากรสื่อ ระบบบันทึกการสอนในห้องเรียน ระบบโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อการเรียนการสอน ระบบโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อรักษาความปลอดภัยและด้านเทคนิคสถานีวิทยุกระจายเสียง รวมทั้งผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบผสมผสาน และให้บริการระบบสื่อสารสองทางผ่านจอภาพ

6. ฝ่ายพัฒนานวัตกรรม  มีหน้าที่รับผิดชอบวางแผน ออกแบบและพัฒนานวัตกรรมด้านเครื่องมืออุปกรณ์ และโปรแกรมประยุกต์สนับสนุนการเรียนการสอน งานบริการทางวิชาการ และกิจกรรมของมหาวิทยาลัย รวมทั้งให้บริการผลิตสื่อเฉพาะทาง

7. สำนักพิมพ์  มีหน้าที่รับผิดชอบสนับสนุนให้มีการแต่ง แปล เรียบเรียงตำรา เอกสารประกอบการสอนและสิ่งพิมพ์ประเภทอื่นๆ เพื่อการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยในด้านการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์การศึกษาที่มีคุณภาพและราคายุติธรรม