ประกาศศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา เรื่อง มาตรการป้องกันและแนวทางแก้ปัญหาการทุจริต

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม

มาตรการป้องกันการรับสินบน

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

 

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียน

เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

 

 
ดูข้อมูลเพิ่มเติม...

 
ผู้บริหารและบุคลากรแสดงเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต