หัวหน้าฝ่ายผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ (รก.)

santad สันทัด  เหมจันทึก
SANTAD HEMJANTUK
โทรศัพท์ : 0-4422-4952
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


งานผลิตสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ 

narudol นฤดล  ดามพ์สุกรี
NARUDOL DARMSUGREE
โทรศัพท์ : 0-4422-4992
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

PornSing พรสิงห์  นิลผาย 
PORNSING NINPAI 
โทรศัพท์ : 0-4422-4936
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


งานผลิตสื่อประสม

santad สันทัด  เหมจันทึก
SANTAD HEMJANTUK
โทรศัพท์ : 0-4422-4952
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

whaiyawut วัยวุฒิ  นาคสำราญ
WHAIYAVUT  NAKSUMRAL
โทรศัพท์ : 0-4422-4997
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


งานผลิตสื่อกราฟิก

khajonsak ขจรศักดิ์  ทองรอด
KHAJOHNSAK THONGROD
โทรศัพท์ : 0-4422-4936
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.