หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

isaree อิสรีย์ ภูมิเนาว์นิล
ISSAREE PHUMNAONIL
โทรศัพท์ : 0-4422-4975
e-mail :
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


งานธุรการ

ธาริณี เภากลาง
TARINEE PAOKLANG
โทรศัพท์ : 0-4422-4890
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
งานการเงินและพัสดุ 

wanna วรรณา ลีตานา
WANNA LEETANAL
โทรศัพท์ : 0-4422-4996
e-mail :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


งานแผนงานและงบประมาณ

isaree อิสรีย์ ภูมิเนาว์นิล
ISSAREE PHUMNAONIL
โทรศัพท์ : 0-4422-4975
e-mail :
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


งานประสานงานและบริการ
 

รัชต์นลิน บุตรแสงดี 
RATNALIN BUTSANGDEE
โทรศัพท์ : 0-4422-4993
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ธิดารัตน์ รายพิมาย 
THIDARAT RAIPIMAI
โทรศัพท์ : 0-4422-4972
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

พิมพรรณ อนันต์ชลาลัย
PIMPUN ANANCHALALAI
โทรศัพท์ : 0-4422-4991
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

คนึง กานิล
KANUNG KANIL
โทรศัพท์ : 0-4422-4941
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

กมลพรรณ ชัยบำรุง
KAMONPAN CHAIBUMRUNG
โทรศัพท์ : 0-4422-4980
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.