หัวหน้าฝ่ายผลิตสื่อโสตทัศน์

wanchai วันชัย  น้อยมะโน
WANCHAI NOIMANO
โทรศัพท์ : 0-4422-4990,  4937
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


งานผลิตวีดิทัศน์

wanchai วันชัย  น้อยมะโน
WANCHAI NOIMANO
โทรศัพท์ : 0-4422-4990, 4937
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ubon อุบล ชูรัตน์
UBON CHURAT
โทรศัพท์ : 0-4422-4931
e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

nattawut ณัฐวุฒิ  วรรณทอง 
NUTTHAVOOT WANNATHONG
โทรศัพท์ : 0-4422-4935
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

pathawee ปฐวี  มีสวัสดิ์ 
PATAWEE  MESAWAD
โทรศัพท์ : 0-4422-4932
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

james ชัยกมล พรหมจิต 
CHAIKAMON  PROMJIT
โทรศัพท์ : 0-4422-4991, 0-4422-4932
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

จิรายุ ศรีชัยรมย์รัตน์
JIRAYU SRICHAIROMRAT
โทรศัพท์ : 0-4422-4932
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

amnaj อำนาจ  ประพิณ
AMNARD  PRAPHIN
โทรศัพท์ : 0-4422-4991
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

เจษฎากร ดุมภ์ใหม่
JETSADAKORN DUMMAI
โทรศัพท์ : 0-4422-4932
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

  

งานผลิตด้านเสียง 

wut วุฒิ  สื่อกลาง
VUTE SUEKLANG
โทรศัพท์ : 0-4422-4933
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


งานศิลปกรรม

teerapol ธีระพล  ขจัดมลทิน
TEERAPOL KAJUDMONTIN
โทรศัพท์ : 0-4422-4930
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.