หัวหน้าฝ่ายเทคนิควิศวกรรม

vissanu วิษณุ กุหลาบ
VISSANU KULARB
โทรศัพท์ : 0-4422-4944
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


งานพัฒนาระบบปฏิบัติการ

montree มนตรี อุ่นใจ
MONTREE AUNJAI
โทรศัพท์ : 0-4422-4943
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


งานเทคนิคและบำรุงรักษา

wuttinan วุฒินันท์ วามะกัน
WUTTINAN WAMAKAN
โทรศัพท์ : 0-4422-4966
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

รพีพงศ์ คินขุนทด
RAPEEPONG KINKHUNTOD This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 0-4422-4942
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นิธิกร  หลุ่มใส
NITHIGORN LUMSAI
โทรศัพท์ : 0-4422-4966
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

งานสถานีวิทยุโทรทัศน์

นิยม ประทุมมา
NIYOM PRATHUMMA
โทรศัพท์ : 0-4422-4942
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
งานผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบผสมผสาน

vissanu

วิษณุ กุหลาบ
VISSANU KULARB
โทรศัพท์ : 0-4422-4944
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

chatree ธิติน์ แก้วอุดร
THITI KAEWUDORN
โทรศัพท์ : 0-4422-4943
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

เปรมฤทัย สีแปลก
PREMRUETHAI SEEPLAK
โทรศัพท์ : 0-4422-4985
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.