มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตระหนักถึงความสำคัญของการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ และมุ่งส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากร สร้างสรรค์ ตำรา หนังสือ และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ เพิ่มมากขึ้น จึงจัดตั้งหน่วยงาน สำนักพิมพ์  ในสังกัดศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อรองรับการดำเนินงาน สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

1. ส่งเสริมให้มีการแต่ง แปล เรียบเรียงตำรา หนังสือและผลงานทางวิชาการที่เป็นประโยชน์

2. จัดพิมพ์ตำรา หนังสือ และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานทางวิชาการ

3. ส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากตำรา หนังสือ และผลงานทางวิชาการ เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

4. ประสานงานและให้บริการกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดพิมพ์ และเผยแพร่ตำรา หนังสือ และผลงานทางวิชาการ

5. สนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือและสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย

 

 โครงสร้างการดำเนินงาน

ขั้นตอนการจัดพิมพ์หนังสือ

การเสนอต้นฉบับ

ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง

แหล่งสืบค้นข้อมูล

 

รายการหนังสือด้านการพยาบาล