ตารางรายการหนังสือด้านการพยาบาล

รายการหนังสือด้านการพยาบาล

ปกหนังสือ

ดาวน์โหลดไฟล์

สารบัญหนังสือ

การพยาบาลผู้ป่วย ที่มีปัญหาการผันแปรของออกซิเจนและการระบายอากาศ

 

ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ทิรา เจียรณัย

          สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

https://ceit.sut.ac.th/images/

doc/Year2021/01nurse-vary.pdf

แนวคิดพื้นฐานของศาสตร์ทางการพยาบาล

BASIC CONCEPTS IN NURSING SCIENCE

 

ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ทิรา เจียรณัย

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญญา จุฬารี

          สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
https://ceit.sut.ac.th/images/

doc/Year2021/02nurse-concept.pdf

 

การพยาบาลผู้ใหญ่ ADULT NURSING

 

ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญญา จุฬารี

          สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

https://ceit.sut.ac.th/images/

doc/Year2021/03nurse-adult.pdf

 

คู่มือการเขียนวินิจฉัยทางการพยาบาล และวางแผนการพยาบาล

NURSING DIAGNOSIS AND NURSING CARE PLAN HANDBOOK

 

ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ทิรา เจียรณัย

          สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

https://ceit.sut.ac.th/images/

doc/Year2021/04nurse-research.pdf