ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย หลักเกณฑ์การดำเนินงานของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2555

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจัดสรรประโยชน์ในงานที่มีลิขสิทธิ์การจัดพิมพ์ตำรา หนังสือ และผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2556

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าสมนาคุณผู้ทรงคุณวุฒิผู้ตรวจสอบคุณภาพต้นฉบับ (Reader)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจัดสรรประโยชน์ในงานที่มีลิขสิทธิ์การจัดพิมพ์ตำรา หนังสือ และผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

 

กลับหน้าหลักสำนักพิมพ์