ประเภทต้นฉบับและคำจำกัดความสิ่งพิมพ์ที่รับพิจารณา (.pdf)

องค์ประกอบมาตรฐานของหนังสือ/ตำราวิชาการ (.pdf)

 แบบเสนอต้นฉบับ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  (.doc) (.pdf)

 แบบแจ้งการจัดพิมพ์ซ้ำหนังสือ/ตำรา (.doc) (.pdf)