♦ คู่มือการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรม กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

          http://www.ipthailand.go.th/images/781/manual_copyright.pdf

♦ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔

          http://www.royin.go.th/dictionary/index.php

 ♦ ศัพท์บัญญัติวิชาการ 

          http://www.royin.go.th/?page_id=15521

♦ หลักเกณฑ์การเว้นวรรค 

          http://www.royin.go.th/?page_id=629