ข้อมูลสำหรับการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

 

  << ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด (.zip) (จาก Google Drive)>>

ตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร

คลิกดูไฟล์

ดาวน์โหลดไฟล์

(จาก Google Docs)

 

AUN-QA 7 Support Staff Quality

 

   
7.1 Support staff planning (at the library, laboratory, IT facility and student services) is carried out to fulfil the needs for education, research and service [1]    

 

AUN-QA 9 Facilities and Infrastructure

 

   

9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and updated to support education and research [1, 5, 6]

 

   

     - ตารางที่ AUN-QA 9.4-1 ร้อยละของรายวิชาที่มีการเรียนการสอนทางเครือข่าย
            คอมพิวเตอร์ (Internet) (e-Learning) จำแนกตามสำนักวิชา ปีการศึกษา 2563

 

 -  

     - ตารางที่ AUN-QA 9.4-2 ร้อยละของรายวิชาที่ทำ e-Courseware จำแนกตามสำนักวิชา ปีการศึกษา 2563

 

 -  

     - ตารางที่ AUN-QA 9.4-3 ร้อยละของรายวิชาที่ทำ e-Classroom จำแนกตามสำนักวิชา ปีการศึกษา 2563

 

 -  

     - ข้อมูลการจัดการอบรมออนไลน์ COVID

 

   

 

AUN-QA 11 Output

 

   

11.5 The satisfaction levels of stakeholders are established, monitored and benchmarked for improvement [3]

 

     - ตารางที่ AUN-QA 11.5-1 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปีการศึกษา 2563

 

 -   -

     - ตารางที่ AUN-QA 11.5-2 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปีการศึกษา 2563

 

  -   -

     - ตารางที่ C.11-1 : ความพึงพอใจคุณภาพบริการในเรื่องห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ในภาพรวม ปีการศึกษา 2563

 

  -   -

     - ารางที่ C.11-2 : ความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ หรือปัญหาที่ต้องการให้มีการปรับปรุง ปีการศึกษา 2563

 

  -   -

     - ข้อมูลบทสรุปรายงานความพึงพอใจ e-Learning

 

 ฉบับเต็ม

 รวม 2 ไฟล์

 

 ฉบับสรุป

 

 

  ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2564