1. ผลิตสื่อโสตทัศน์ <<ลิ้งค์>>

 สื่อวีดิทัศน์ประกอบบทเรียน  สื่อเสียงประกอบบทเรียน
 บันทึกวีดิทัศน์การสอนในห้องเรียน  ถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์วงจรปิด
 ถ่ายภาพประกอบบทเรียน  

 

2. ผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ <<ลิ้งค์>>

 ออกแบบกราฟิก  ตกแต่งภาพกราฟิก
 พิมพ์สี ขนาด A3 A4 

 

3. ผลิตสื่อดิจิทัล <<ลิ้งค์>>

 บทเรียนคอมพิวเตอร์  สื่อการศึกษา 2 มิติและ 3 มิติ
 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  สื่อความจริงเสริม (AR)
 Mobile Application  เกมส์และโปรแกรมประยุกต์
 สร้างชิ้นงานสามมิติ  ขึ้นรูปชิ้นงานด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ