1. ระบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย (SUT e-Learning)

2. ระบบบันทึกการสอนเพื่อการทบทวนบทเรียนผ่านเครือข่าย (SUT e-Classroom)

3. ระบบการเรียนการสอนผ่านจอภาพ (Video Conferences)