ระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา (CEIT Storage System)

ระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล ศูนย์นวัตกรรมฯ (CEIT Storage System) Power by: RAZUNA

  • Digital Asset Management (DAM) เป็นระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลเช่น ไฟล์เอกสาร ไฟล์เสียง ไฟล์วิดีโอ ไฟล์รูปภาพต่างๆ ให้เป็นระบบระเบียบ มีความสะดวก รวดเร็วต่อการเรียกใช้งาน การค้นหาไฟล์ที่ทำง่ายการแก้ไขไฟล์ เพิ่มไฟล์ ลบไฟล์ ตลอดจนใช้ไฟล์ร่วมกันในทีม
  • CEIT Storage System เป็นระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลภายในศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
  • RAZUNA เป็นซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งได้นำมาใช้กับ CEIT Storage System

Workshop : Manual_CEIT_Storage

 

ระบบเฝ้าระวังผู้ป่วยและผู้สูงอายุในที่พักอาศัย

inovation03

ระบบเฝ้าระวังผู้ป่วยและผู้สูงอายุในที่พักอาศัย

การดำเนินงานโครงการพัฒนาต้นแบบ “ระบบเฝ้าระวังผู้ป่วยและผู้สูงอายุในที่พักอาศัย” สามารถตรวจเช็คผู้สูงอายุที่ต้องอาศัยอยู่บ้านที่ตามลำพัง บางท่านมีโรคประจำตัว อาการวูบหรือหน้ามืดเป็นลมอยู่บ่อยครั้ง รวมถึงกรณีผู้ป่วยที่ปล่อยให้กลับไปพักฟื้นที่บ้านโดยไม่มีผู้ดูแล อุปกรณ์ถูกออกแบบให้มีขนาดเล็กน้ำหนักเบา สามารถหนีบติดเข็มขัด ใส่กระเป๋า หรือห้อยคอได้ มีจอแสดงผล (OLED) และลำโพงขนาดเล็ก(Buzzer) ที่ติดตั้งที่ตัวอุปกรณ์ ตรวจจับการสั่นสะเทือนความเคลื่อนไหวของร่างกายด้วย Vibration Sensor ร่วมกับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ (Wi-Fi Module ESP8266) ทำหน้าที่ประมวลผลและเชื่อมต่อสัญญาณเครือข่ายไร้สาย ถ้าผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุในการเฝ้าระวังหยุดนิ่งจนผิดปกติจะมีเสียงและข้อความแจ้งเตือนที่อุปกรณ์ ให้ผู้ใช้งานกด Push Button เพื่อยืนยันสถานะของตนเองว่าปกติอยู่ กรณีไม่มีการกดข้อความที่แสดง และเสียงแจ้งเตือนผ่านลำโพง จะยังคงทำงานต่อไปจนถึงระยะเวลาที่กำหนดไว้ ระบบจะแจ้งเตือนสถานการณ์ของผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุให้ลูกหลานผู้อยู่รอบข้าง ผู้สังเกตการณ์ คุณหมอ หรือ ผู้ดูแล ทราบผ่านทางมือถือโดยแอพพลิเคชั่น Line เพื่อให้สามารถช่วยเหลือเป้าหมายได้อย่างทันท่วงที

 

ระบบแจ้งเตือนผู้พิการทางสายตาสำหรับโดยสารรถประจำทาง

inovation02

ระบบแจ้งเตือนผู้พิการทางสายตาสำหรับโดยสารรถประจำทาง
การดำเนินงานโครงการพัฒนาต้นแบบ “ระบบแจ้งเตือนผู้พิการทางสายตาสำหรับโดยสารรถประจำทาง” สามารถแจ้งเตือนสามารถช่วยผู้พิการทางสายตาให้ช่วยเหลือตนเองได้ เพิ่มความสะดวกในการเดินทาง และการใช้ชีวิตประจำวันในตัวเมืองมากขึ้น เพื่อจะทำให้เขาสามารถใช้ความรู้ความสามารถปฏิบัติงานเป็นประโยชน์ต่อสังคม ส่งผลคุณภาพชีวิต ครอบครัว และเศรษฐกิจของประเทศ โดย Application ที่ถูกจัดทำขึ้นใช้โปรแกรม android studio 2.2.3 ในการพัฒนา โดยใช้บริเวณป้ายรถโดยสารต่างๆของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในการทดสอบ Application ที่พัฒนาขึ้นมี 2 โหมด คือโหมดผู้พิการทางสายตา และโหมดรถโดยสาร ระบบจะทำการประมวลผลระยะเวลาการเดินทางมาถึงป้ายรถโดยสารและปรากฏข้อความที่Smartphone ผู้พิการทางสายตาสามารถแตะที่ข้อความเพื่อฟังเสียงแจ้งสถานะของรถโดยสารในแต่ละคันให้ผู้พิการทางสายตาผ่านหูฟัง ด้วยการเปิดโหมดการทำงานแบบ TalkBack