การบริหารจัดการรายวิชาบนระบบ SUT e-Learning เพื่อการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย

moodle34manual

การบริหารจัดการรายวิชาบนระบบ SUT e-Learning เพื่อการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย

เอกสารถ่ายทอดความรู้ตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตามที่ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในประเด็นการจัดการความรู้ คือ มีองค์ความรู้ในการพัฒนาสือการเรียนรู้ที่สนับสนุนการเรียนรู้ทุกหนแห่ง โดยมีวัตถุประสงค์การเพื่อ 1) ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่สนับสนุนการเรียนรู้ทุกหนแห่ง 2) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่สนับสนุนการเรียนรู้ทุกหนแห่งที่คณาจารย์ บุคคลากร และนักศึกษาสามารถสร้างและนำไปใช้โดยง่าย จึงได้จัดทำเอกสารประกอบ ได้แก่ “เทคนิคการพัฒนา Interactive Media เพื่อการเรียนรู้ผ่าน Smart Device” ขึ้นเพื่อสนับสนุนแผนปฏิบัติการดังกล่าว

 

Interactive_Media_for_Smart_Device