ระบบเฝ้าระวังผู้ป่วยและผู้สูงอายุในที่พักอาศัย

inovation03

ระบบเฝ้าระวังผู้ป่วยและผู้สูงอายุในที่พักอาศัย

การดำเนินงานโครงการพัฒนาต้นแบบ “ระบบเฝ้าระวังผู้ป่วยและผู้สูงอายุในที่พักอาศัย” สามารถตรวจเช็คผู้สูงอายุที่ต้องอาศัยอยู่บ้านที่ตามลำพัง บางท่านมีโรคประจำตัว อาการวูบหรือหน้ามืดเป็นลมอยู่บ่อยครั้ง รวมถึงกรณีผู้ป่วยที่ปล่อยให้กลับไปพักฟื้นที่บ้านโดยไม่มีผู้ดูแล อุปกรณ์ถูกออกแบบให้มีขนาดเล็กน้ำหนักเบา สามารถหนีบติดเข็มขัด ใส่กระเป๋า หรือห้อยคอได้ มีจอแสดงผล (OLED) และลำโพงขนาดเล็ก(Buzzer) ที่ติดตั้งที่ตัวอุปกรณ์ ตรวจจับการสั่นสะเทือนความเคลื่อนไหวของร่างกายด้วย Vibration Sensor ร่วมกับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ (Wi-Fi Module ESP8266) ทำหน้าที่ประมวลผลและเชื่อมต่อสัญญาณเครือข่ายไร้สาย ถ้าผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุในการเฝ้าระวังหยุดนิ่งจนผิดปกติจะมีเสียงและข้อความแจ้งเตือนที่อุปกรณ์ ให้ผู้ใช้งานกด Push Button เพื่อยืนยันสถานะของตนเองว่าปกติอยู่ กรณีไม่มีการกดข้อความที่แสดง และเสียงแจ้งเตือนผ่านลำโพง จะยังคงทำงานต่อไปจนถึงระยะเวลาที่กำหนดไว้ ระบบจะแจ้งเตือนสถานการณ์ของผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุให้ลูกหลานผู้อยู่รอบข้าง ผู้สังเกตการณ์ คุณหมอ หรือ ผู้ดูแล ทราบผ่านทางมือถือโดยแอพพลิเคชั่น Line เพื่อให้สามารถช่วยเหลือเป้าหมายได้อย่างทันท่วงที

 

ระบบแจ้งเตือนผู้พิการทางสายตาสำหรับโดยสารรถประจำทาง

inovation02

ระบบแจ้งเตือนผู้พิการทางสายตาสำหรับโดยสารรถประจำทาง
การดำเนินงานโครงการพัฒนาต้นแบบ “ระบบแจ้งเตือนผู้พิการทางสายตาสำหรับโดยสารรถประจำทาง” สามารถแจ้งเตือนสามารถช่วยผู้พิการทางสายตาให้ช่วยเหลือตนเองได้ เพิ่มความสะดวกในการเดินทาง และการใช้ชีวิตประจำวันในตัวเมืองมากขึ้น เพื่อจะทำให้เขาสามารถใช้ความรู้ความสามารถปฏิบัติงานเป็นประโยชน์ต่อสังคม ส่งผลคุณภาพชีวิต ครอบครัว และเศรษฐกิจของประเทศ โดย Application ที่ถูกจัดทำขึ้นใช้โปรแกรม android studio 2.2.3 ในการพัฒนา โดยใช้บริเวณป้ายรถโดยสารต่างๆของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในการทดสอบ Application ที่พัฒนาขึ้นมี 2 โหมด คือโหมดผู้พิการทางสายตา และโหมดรถโดยสาร ระบบจะทำการประมวลผลระยะเวลาการเดินทางมาถึงป้ายรถโดยสารและปรากฏข้อความที่Smartphone ผู้พิการทางสายตาสามารถแตะที่ข้อความเพื่อฟังเสียงแจ้งสถานะของรถโดยสารในแต่ละคันให้ผู้พิการทางสายตาผ่านหูฟัง ด้วยการเปิดโหมดการทำงานแบบ TalkBack

กล่องยาอัจฉริยะ

inovation011

กล่องยาอัจฉริยะ
การดำเนินงานโครงการพัฒนาต้นแบบ “กล่องยาอัจฉริยะ” อุปกรณ์สามารถแจ้งเตือนและส่งสัญญาณให้ผู้สูงอายุรับประทานยาได้ตรงตามเวลาที่ตั้งค่าไว้ ระบบจะแจ้งเตือนให้หยิบยาที่ถูกต้องตามช่องจ่ายยาที่กำหนดบนกล่องยา โดยกล่องใส่ยา มี 7 ช่องจ่ายยา แบ่งเป็น เช้า 2 ช่อง (ก่อนและหลังอาหาร), เที่ยง 2 ช่อง(ก่อนและหลังอาหาร), เย็น 2 ช่อง (ก่อนและหลังอาหาร) และก่อนนอน 1 ช่อง ซึ่งหากผู้สูงอายุหยิบยาในช่องที่ไม่ถูกต้อง ข้อความที่แสดงและเสียงแจ้งเตือนผ่านลำโพง จะยังคงทำงานต่อไป ดังนั้นจึงเป็นการลดความผิดพลาดในการทานยาที่ผิดชนิดและผิดขนาดยาได้ นอกจากนี้แล้วความสามารถของระบบแจ้งเตือนทานยานี้ยังสามารถแจ้งสถานะการรับประทานยาให้ลูกหลานรอบข้าง ผู้สังเกตการณ์ คุณหมอ หรือ ผู้ดูแล ได้ทราบผ่านทาง Smartphone โดยแอพพลิเคชั่น Line