การถ่ายภาพบุคคล (ถ่ายภาพทำบัตร)

การจัดการความรู้เป็นการปฏิบัติงานที่องค์กรต่างๆ นำมาใช้ประโยชน์เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและจัดการเรียนรู้ภายในองค์กร อันนำไปสู่การจัดการสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี
การศึกษาได้นำกระบวนการจัดการความรู้มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการปฏิบัติงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานนำการจัดการความรู้มาใช้เป็นเครื่องมือพัฒนางาน โดยคณะทำงานจัดการความรู้ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
ฝ่ายผลิตสื่อโสตทัศน์ได้เล็งเห็นประโยชน์ในการถ่ายทอดความรู้หัวข้อ “คู่มือและรายละเอียดการถ่ายภาพบุคคล (ถ่ายภาพทำบัตร)” ซึ่งได้รวบรวมความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายผลิตสื่อโสตทัศน์คณะทำงานจัดการความรู้ ฝ่ายผลิตสื่อโสตทัศน์ หวังว่า “คู่มือและรายละเอียดการถ่ายภาพบุคคล (ถ่ายภาพทำบัตร)” เล่มนี้ จะอำนวยประโยชน์ และเป็นแนวทางในการนำไปปฏิบัติให้กับหน่วยงานและบุคคลที่สนใจ และเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้อีกช่องทางหนึ่ง อ่านต่อ….