ai

การจัดอบรมการจัดการความรู้หัวข้อ “การใช้งานโปรแกรม Illustrator CS6 โปรแกรม Rhinoceros version 4.0 และโปรแกรม SolidWork version 2010 เพื่อใช้ในการผลิตสื่อการศึกษา” จากบุคลากรฝ่ายผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ที่มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญในด้านการใช้งานโปรแกรมดังกล่าว ให้แก่ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ได้รับความรู้การใช้งานพื้นฐานในการผลิตสื่อการศึกษา นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งานโปรแกรมเพื่อการผลิตสื่อการศึกษาร่วมกัน เมื่อวันที่ 4-5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

Download Presentation

การสร้างบทเรียนมาตรฐานสกอร์มด้วย RELOAD Editor

การจัดการความรู้เป็นการปฏิบัติงานที่องค์กรต่างๆ นำมาใช้ประโยชน์เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและจัดการเรียนรู้ภายในองค์กร อันนำไปสู่การจัดการสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้นำกระบวนการจัดการความรู้มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการปฏิบัติงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานนำการจัดการความรู้มาใช้เป็นเครื่องมือพัฒนางาน โดยคณะทำงานจัดการความรู้ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาฝ่ายผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ได้เล็งเห็นประโยชน์ในการถ่ายทอดความรู้หัวข้อ คู่มือการปฏิบัติงาน“การสร้างบทเรียนมาตรฐานสกอร์มด้วย RELOAD Editor” เพื่อศึกษาต้นแบบอ็อบเจกต์การเรียนรู้ ตามมาตรฐาน scorm ที่เหมาะสมกับการเผยแพร่บนเครือข่าย ซึ่งฝ่ายผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ ได้รวบรวมความรู้ที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติงานคณะทำงานจัดการความรู้ ฝ่ายผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติงาน “การสร้างบทเรียนมาตรฐานสกอร์มด้วย RELOAD Editor” เล่มนี้ จะอำนวยประโยชน์ และเป็นแนวทางในการนำไปปฏิบัติให้กับหน่วยงานและบุคคลที่สนใจ และเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้อีกช่องทางหนึ่ง อ่านต่อ….