รายงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการเขียนบทความและนำเสนอผลงานด้านเทคโนโลยีการศึกษา”