รายงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Info graphic Animation การนำเสนอข้อมูลด้านสัญลักษณ์”