การประยุกต์ใช้ ระบบการรับรู้ การตรวจสอบและการควบคุมระยะไกล