ระบบแจ้งเตือนผู้พิการทางสายตาสำหรับโดยสารรถประจำทาง

inovation02

ระบบแจ้งเตือนผู้พิการทางสายตาสำหรับโดยสารรถประจำทาง
การดำเนินงานโครงการพัฒนาต้นแบบ “ระบบแจ้งเตือนผู้พิการทางสายตาสำหรับโดยสารรถประจำทาง” สามารถแจ้งเตือนสามารถช่วยผู้พิการทางสายตาให้ช่วยเหลือตนเองได้ เพิ่มความสะดวกในการเดินทาง และการใช้ชีวิตประจำวันในตัวเมืองมากขึ้น เพื่อจะทำให้เขาสามารถใช้ความรู้ความสามารถปฏิบัติงานเป็นประโยชน์ต่อสังคม ส่งผลคุณภาพชีวิต ครอบครัว และเศรษฐกิจของประเทศ โดย Application ที่ถูกจัดทำขึ้นใช้โปรแกรม android studio 2.2.3 ในการพัฒนา โดยใช้บริเวณป้ายรถโดยสารต่างๆของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในการทดสอบ Application ที่พัฒนาขึ้นมี 2 โหมด คือโหมดผู้พิการทางสายตา และโหมดรถโดยสาร ระบบจะทำการประมวลผลระยะเวลาการเดินทางมาถึงป้ายรถโดยสารและปรากฏข้อความที่Smartphone ผู้พิการทางสายตาสามารถแตะที่ข้อความเพื่อฟังเสียงแจ้งสถานะของรถโดยสารในแต่ละคันให้ผู้พิการทางสายตาผ่านหูฟัง ด้วยการเปิดโหมดการทำงานแบบ TalkBack

Leave a Reply

WordPress spam blocked by CleanTalk.