ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
(The Center for Educational Innovation and Technology)
อาคารเครื่องมือ 7 (F7)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0-4422-4972 โทรสาร 0-4422-4974 e-mail : elearning@sut.ac.th