ศึกษาดูงานการผลิตรายการโทรทัศน์ 65Love TV บริษัท 888 แสนล้าน จำกัด กรุงเทพมหานคร

บุคลากรศูนย์นวัตกรรมฯ เข้าศึกษาดูงานการผลิตรายการโทรทัศน์ 65Love TV บริษัท 888 แสนล้าน จำกัด กรุงเทพมหานคร วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2558  สรุปรายงานได้ดังเอกสารแนบท้าย

 

ศึกษาดูงาน 65LoveTV

เอกสารถ่ายทอดความรู้ตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตามที่ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในประเด็นการจัดการความรู้ คือ มีองค์ความรู้ในการพัฒนาสือการเรียนรู้ที่สนับสนุนการเรียนรู้ทุกหนแห่ง โดยมีวัตถุประสงค์การเพื่อ 1) ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่สนับสนุนการเรียนรู้ทุกหนแห่ง 2) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่สนับสนุนการเรียนรู้ทุกหนแห่งที่คณาจารย์ บุคคลากร และนักศึกษาสามารถสร้างและนำไปใช้โดยง่าย จึงได้จัดทำเอกสารประกอบ ได้แก่ “เทคนิคการพัฒนา Interactive Media เพื่อการเรียนรู้ผ่าน Smart Device” ขึ้นเพื่อสนับสนุนแผนปฏิบัติการดังกล่าว

 

Interactive_Media_for_Smart_Device

เข้าอบรม หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา สำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา”

บุคลากรศูนย์นวัตกรรมฯ  (นางสาวศุทธินี  ศรีสวัสดิ์)  เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา สำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา”    ณ ห้องประชุมสรัสนันท์ ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์จอมเทียนพาเลซ จังหวัดชลบุรี  ในวันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2558   สรุปรายงานได้ดังเอกสารแนบท้าย

สรุปรายงานการเข้าร่วมอบรม dss