แบบประเมินความพึงพอใจการใช้บริการ
ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ใบขอใช้บริการเลขที่ :

บริหารงานทั่วไป

วิจัยและพัฒนา

ผลิตสื่อโสตทัศน์

ผลิตสื่อคอมพิวเตอร์

เทคนิควิศวกรรม

สำนักพิมพ์

พัฒนานวัตกรรม
  ความพึงพอใจการใช้บริการ ระดับความคิดเห็น
  มากที่สุด
(5)
มาก
(4)
ปานกลาง
(3)
น้อย
(2)
น้อยที่สุด
(1)
 
 
 
 
  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม