TH | EN
 1. ผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ เพื่อการประชาสัมพันธ์
  • ออกแบบกราฟิก
  • ตกแต่งภาพกราฟิก
  • ออกแบบแบนเนอร์เว็บไซต์
  • พิมพ์สี
  • พิมพ์ไวนิล
 2. ผลิตสื่อดิจิทัล เพื่อการประชาสัมพันธ์
  • Multimedia Presentation
  • e-Books
  • Mobile Application
  • สื่อ 2 มิติ
  • Animation 2 มิติและ 3 มิติ
  • สื่อ 3 มิติ
  • สร้างชิ้นงาน 3 มิติ
  • เกมและโปรแกรมประยุกต์
  • ขึ้นรูปชิ้นงานด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ
  • สื่อความจริงเสริม (AR)
 3. ผลิตสื่อโสตทัศน์ เพื่อการประชาสัมพันธ์
  • สื่อวีดิทัศน์แนะนำหน่วยงาน/สารคดี
  • บันทึกวีดิทัศน์การอบรม/ประชุม
  • บันทึกวีดิทัศน์กิจกรรม/เชิงข่าว
  • ถ่ายภาพกิจกรรม
  • บันทึกเสียง
  • ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง
 4. ผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอน
  • ออกแบบกราฟิก
  • ตกแต่งภาพกราฟิก
  • พิมพ์สี ขนาด A3
  • พิมพ์สี ขนาด A4
  • พิมพ์ไวนิล
 5. ผลิตสื่อดิจิทัล เพื่อการเรียนการสอน
  • บทเรียนคอมพิวเตอร์
  • สื่อการศึกษา 2 / 3 มิติ
  • e-Books
  • สื่อความจริงเสริม (AR)
  • Mobile Application
  • เกมและโปรแกรมประยุกต์
  • สร้างชิ้นงาน 3 มิติ
  • ขึ้นรูปชิ้นงานด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ
 6. ผลิตสื่อโสตทัศน์ เพื่อการเรียนการสอน
  • สื่อวีดิทัศน์ประกอบบทเรียน
  • สื่อเสียงประกอบบทเรียน
  • ถ่ายภาพประกอบบทเรียน
  • บันทึกวีดิทัศน์การสอนในห้องเรียน
  • ถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์วงจรปิด
 7. ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ผ่านเครือข่าย (e-Learning)
  • ดูแลให้บริการการใช้งานระบบการเรียนผ่านเครือข่าย (SUT e-Learning, SUT X-lane)
  • ให้คำปรึกษาในการออกแบบการเรียนการสอน และการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
 8. ระบบสื่อสารผ่านจอภาพเพื่อการเรียนการสอน
  • ดูแลให้บริการระบบสื่อสารผ่านจอภาพ (zoom) เพื่อใช้ในการเรียนการสอนประจำห้องเรียน
  • ดูแลด้านเทคนิคระบบการเรียนการสอนออนไลน์ / ระบบไฮบริดในห้องเรียนขนาดใหญ่
  • ระบบบันทึกการเรียนการสอนในห้องเรียนขนาดใหญ่ จากระบบสื่อสารผ่านจอภาพ