อบรมเชิงปฏิบัติการ 

 “การบริหารจัดการรายวิชาบนระบบ
SUT e-Learning เพื่อการเรียนการสอน Active Learning”
(หลักสูตรสำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน) 

วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562   เวลา 8.30 - 12.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7 อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   

how to create your own website
Mobirise

วัตถุประสงค์

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถบริหารจัดการรายวิชาบนระบบ SUT e-Learning สำหรับการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายในระดับพื้นฐาน

หลักการและเหตุผล

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นผู้ให้บริการระบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย สำหรับคณาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อใช้นำเสนอบทเรียนในลักษณะสื่อการเรียนรู้และกิจกรรมของรายวิชา ในชื่อ SUT e-Learning ซึ่งมีฟังก์ชันการใช้งานที่สามารถนำมาใช้ร่วมกับการจัดเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติได้เป็นอย่างดี ดังนั้นเพื่อให้สามารถใช้งานระบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การบริหารจัดการรายวิชาบนระบบ SUT e-Learning เพื่อการเรียนการสอน Active Learning

  • กลุ่มเป้าหมาย คณาจารย์ ผู้ช่วยสอน และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวนทั้งสิ้น 30 คน
  • ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถบริหารจัดการรายวิชาบนระบบ SUT e-Learning สำหรับการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย ในระดับพื้นฐานได้
  • รูปแบบการฝึกอบรม อบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการใช้งานระบบ SUT e-Learning บนเครื่องคอมพิวเตอร์

กำหนดการอบรม

วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 8.30-12.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7 อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เวลา กิจกรรม
08.30 – 08.45 น.ลงทะเบียน
08.45 – 09.00 น.พิธีเปิดการอบรม
09.00 – 09.30 น.บรรยายประสบการณ์จากผู้สอนที่ใช้งานระบบ SUT e-Learning
09.30 – 10.30 น.- การเตรียมข้อมูล และเริ่มต้นใช้งาน
- การสร้างรายวิชา และการจัดการรายวิชา
- การอัพโหลดเอกสารและสื่อการสอน
10.30 – 10.45 น.พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น.- การสร้างแบบทดสอบ
- การสร้างการบ้าน (ส่งไฟล์ออนไลน์)
12.00 – 13.00 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน

วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ

เริ่มต้นใช้งาน การสร้างรายวิชา และการจัดการเนื้อหารายวิชา

การสร้างกิจกรรมแบบทดสอบ และการสร้างกิจกรรมการบ้าน

Address

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 

Contacts

Email: elearning@sut.ac.th
Line: @sutelearning
Phone: 0-4422-4978 
Fax: 0-4422-4974