create free website


สัมมนาทางวิชาการ
“นวัตกรรมทางการศึกษามิติใหม่เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”

โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561

Mobirise
การก้าวทันความเปลี่ยนแปลงกับโลกแห่งความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทต่อการจัดการศึกษา การปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดการศึกษาตามปรัชญาแห่งการเปลี่ยนแปลงคือ การมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ สิ่งจำเป็นที่มีผลต่อการพัฒนาผู้เรียนในยุคปัจจุบันคือการคิดค้นหาแนวทางสู่กระบวนการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมสื่อการศึกษามิติใหม่จึงเข้ามามีบทบาทที่สำคัญต่อการจัดการศึกษา การนำเอาเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ใช้เป็นเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการพัฒนานวัตกรรมสื่อการศึกษาเพื่อรองรับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ๆ หรือที่เรียกว่า Education 4.0
ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีเป้าหมายในการส่งเสริม สนับสนุนและเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีการศึกษา รวมถึงนวัตกรรมการศึกษาด้านต่าง ๆ ให้กับคณาจารย์ และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้สามารถพัฒนาการเรียนการสอน และสามารถพัฒนาสื่อการสอนเพื่อส่งเสริม เผยแพร่ แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมการสอนมิติใหม่เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ระหว่างครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ภายในมหาวิทยาลัย และโรงเรียนรอบรั้ว มทส. รวมถึงสถาบันอุดมศึกษารอบข้าง ให้เกิดแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมสื่อการสอน และเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย พร้อมทั้งได้สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหารือแนวทางกระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “นวัตกรรมทางการศึกษามิติใหม่ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”
Mobirise

อบรมเชิงปฏิบัติการ

การบรรยาย การสาธิต และการฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ
     ณ ห้องอบรมเชิงปฏิบัติการ 1-5 โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Workshop 1
การออกแบบสื่อการศึกษาและเทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ

วิทยากรจากศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

Workshop 2
การผลิตสื่อดิจิทัลด้วย SMART DEVICES อย่างสร้างสรรค์

วิทยากรจากศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

Workshop 3
การพัฒนาแอนิเมชัน 3 มิติ
(ผู้เข้าอบรมนำคอมพิวเตอร์มาเอง)

วิทยากรจากศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

Workshop 4
เทคนิคการเขียนตำราอย่างมืออาชีพ

วิทยากร ผศ. มานิต รุจิวโรดม
อดีตกรรมการผู้อำนวยการสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Workshop 5
e Courseware เพื่อสนับสนุนการศึกษายุค 4.0

วิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

นิทรรศการแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 

 โดยผู้ร่วมแสดง และศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
ณ บริเวณโถงนิทรรศการ ชั้น1 โรงเรียนสุรวิวัฒน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

AR Media Hologram 3D Printing สื่อรูปแบบ AR สื่อเสมือน 3 มิติ ผ่านมุมมองใหม่ แว่น 3 มิติ และ สื่อ 3 มิติ ผ่านการนำเสนอด้วย Hologram

SAMART CLASSROOM และ VR Technology  นำเสนอกระบวนการ เทคโนโลยีและอุปกรณ์ การจำลองกระบวนการถ่ายทำ และเทคนิค Blue Screen

SUT Station การให้บริการ SUT Station และ SUT Station App

SUT e-Learning และ SUT MOOC การให้บริการ SUT e-Learning และ SUT MOOC สำหรับนักศึกษาและอาจารย์

e-Book นำเสนอสื่อ e-Book Life นำเสนอระบบ e-Book shelf 

Mobile Application นำเสนอสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ Mobile Application

หนังสีอและตำรา แสดงหนังสือและตำราของมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ให้เกิดแนวทาง กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายสำหรับผู้เรียนยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 
  2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ภายในมหาวิทยาลัย และโรงเรียนรอบรั้ว มทส. รวมถึงสถาบันอุดมศึกษา ในจังหวัดนครราชสีมา เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ด้านนวัตกรรมการศึกษาประเภทต่าง ๆ ที่สามารถเพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้
  3. เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับนวัตกรรมสื่อการศึกษามิติใหม่ กระบวนการและแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับผู้เรียนในแต่ละบริบท เพื่อให้เกิดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพในศตวรรษที่ 21

กลุ่มเป้าหมาย

ประมาณการจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 200 คน

  • คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนรอบรั้ว มทส. รวมถึงสถาบันอุดมศึกษา ในจังหวัดนครราชสีมา

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีแนวทางกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายสำหรับผู้เรียนยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 พร้อมทั้งได้สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหารือแนวทางกระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับผลงานนวัตกรรมสื่อการศึกษามิติใหม่ กระบวนการ และแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับผู้เรียนในแต่ละบริบท เพื่อให้เกิด การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพในศตวรรษที่ 21

กำหนดการสัมมนา

โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561

08.30 – 09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00 – 09.15 น.

พิธีเปิดการสัมมนาทางวิชาการ “นวัตกรรมทางการศึกษามิติใหม่ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”
โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ) 

09.15 – 12.00 น.

การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “นวัตกรรมการเรียนการสอนกับการศึกษา 4.0”
โดย รองศาสตราจารย์ ยืน ภู่วรวรรณ  

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.00 น.

นิทรรศการแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา

14.00 – 16.30 น.

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
Workshop 1 : การออกแบบสื่อการศึกษาและเทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ
Workshop 2 : การผลิตสื่อดิจิทัลด้วย SMART DEVICES อย่างสร้างสรรค์
Workshop 3 : การพัฒนาแอนิเมชัน 3 มิติ
Workshop 4 : เทคนิคการเขียนตำราอย่างมืออาชีพ
Workshop 5 : e Courseware เพื่อสนับสนุนการศึกษายุค 4.0

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 


Contacts

Email: elearning@sut.ac.th
Phone: 0-4422-4994
Fax: 0-4422-4974