** กรณีมีจำนวนผู้สมัครเข้ารับการอบรมแต่ละหลักสูตรน้อยกว่า 5 คน ทางศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจัดอบรม ทั้งนี้ จะดำเนินการคืนเงินค่าลงทะเบียนแก่ผู้มีหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนแล้ว โดยหักค่าธรรมเนียมการโอนเงินคืนในอัตราที่ธนาคารกำหนด

*** ผู้เข้ารับการฝึกอบรมครบตามจำนวนชั่วโมงไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด ที่กำหนดของหลักสูตร และผลงานท้ายหลักสูตรไม่น้อยกว่า 80 คะแนน จากทั้งหมด 100 คะแนน จะได้รับสัมฤทธิบัตรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณพิมพรรณ อนันต์ชลาลัย โทร. 0-4422-4979, 0-4422-4993 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เลขที่ 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เล็งเห็นความสำคัญ ในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ และมุ่งเน้นการบริการวิชาการสู่ชุมชน การสร้างเครือข่ายแบ่งปันการเรียนรู้ จึงได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมทางไกลรูปแบบเสมือนจริง เพื่อถ่ายทอดความรู้ในด้านการออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบดิจิทัล เพื่อพัฒนางานในด้านการเรียนการสอนอันจะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้สนใจทั่วประเทศ โดยหลักสูตร การฝึกอบรม ประกอบด้วย

    1) การสร้างบทเรียนมัลติมีเดียด้วย Adobe Captivate
    2) การผลิตสื่อแอนิเมชั่นด้วยโปรแกรม Flash
    3) การสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla
    4) การออกแบบสื่อรูปแบบสามมิติ ด้วยโปรแกรม Rhinoceros เพื่อการศึกษา
    5) การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม SolidWorks สำหรับการออกแบบงานโลหะแผ่นพับ
    6) การสร้างภาพกราฟิกสามมิติด้วยโปรแกรม 3ds Max
    7) การตกแต่งภาพขั้นสูงด้วย PhotoShop


สำหรับวิธีการฝึกอบรมทั้ง 7 หลักสูตร ศูนย์นวัตกรรมฯ จะดำเนินการฝึกอบรมในรูปแบบ การฝึกอบรมเสมือนจริงผ่านระบบการจัดการฝึกอบรมออนไลน์ ตอบสนองการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาและห้องอบรมเสมือนจริง (SUT Virtual Training Room) ซึ่งผู้บรรยายและผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจะมีกิจกรรมในการพบปะพูดคุย และเผชิญหน้าพร้อมกัน ณ เวลาเดียวกัน สามารถรับภาพ ฟังเสียงบรรยายหรือวีดิทัศน์และสื่อสารโต้ตอบแบบมีปฏิสัมพันธ์ได้สองทางเป็นการส่งเสริม การเรียนรู้ตามอัธยาศัยและเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการส่งผ่านความรู้สู่ชุมชน ผู้อบรมสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำความรู้ที่ได้รับไปสนับสนุนการดำเนินงานหรือปฏิบัติงานในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

วัตถุประสงค์
1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับด้านการออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบดิจิทัล
2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถนำความรู้ไปพัฒนาตนเอง ถ่ายทอด และประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
3 เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยแก่ชุมชนและท้องถิ่น

ระยะเวลาการฝึกอบรม
• 15 กรกฎาคม – 15 กันยายน 2559

ค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรม
• หลักสูตรละ 1,500 บาท

คุณสมบัติของผู้เข้าฝึกอบรม
1 ครู อาจารย์ ผู้ผลิตสื่อการศึกษา นักวิจัย นักการศึกษา และบุคคลทั่วไป ที่ต้องการได้รับความรู้
ความเข้าใจ ด้านการออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบดิจิทัล
2 ผู้เข้าฝึกอบรมควรมีพื้นฐานด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ (ระบบปฎิบัติการ Windows) และ
อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น
3 ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถเข้าร่วมการอบรมเสมือนจริงบนเครือข่ายได้ ณ วันเวลาที่กำหนดในแต่ละ
หลักสูตรที่ลงทะเบียน

รูปแบบการฝึกอบรม
1 บรรยาย สาธิต และฝึกปฏิบัติออนไลน์ ผ่านระบบการจัดการฝึกอบรมเสมือนจริง (SUT Virtual
Training)
2 กิจกรรมการอบรมแบบเผชิญหน้าพร้อมกัน ณ เวลาเดียวกันผ่านห้องอบรมเสมือนจริง (SUT Virtual Training Room)

สถานที่ฝึกอบรม
• ฝึกอบรมเสมือนจริงผ่านเครือข่ายที่ http://ceit.sut.ac.th/etraining/

ขั้นตอนการลงทะเบียนและชำระเงิน
1. เปิดรับสมัครลงทะเบียนและชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 8 กรกฏาคม 2559
2. ลงทะเบียนสมัครเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมเสมือนจริงได้ที่ http://ceit.sut.ac.th/register/vt2016
3. ชำระเงินค่าลงทะเบียน (ค่าลงทะเบียนนี้รวมค่าเอกสารและวัสดุประกอบการอบรม) รายละเอียดการโอนเงิน ชื่อบัญชี มทส. เทคโนธานี – รายรับ
    · ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เลขที่บัญชี 707-2-23218-0
    · ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เลขที่บัญชี 980-2-88305-0
4. ส่งหลักฐานการโอนเงินและแจ้งยืนยันที่ โทรสาร 0-4422-4814 หรือ E-mail : supavadee_s@sut.ac.th คุณสุภาวดี สารางคำ โทรศัพท์ 0-4422-4821 เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโยีสุรนารี ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2559
5. สำหรับผู้มีลงทะเบียนเข้าฝึกอบรมและดำเนินการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะดำเนินการแจ้งรหัสการเข้าใช้งานระบบ และรายละเอียดการเข้าใช้งานระบบฝึกอบรมทางไกล รูปแบบเสมือนจริง ผ่านทางอีเมล์ที่ได้ระบุแจ้งไว้ในใบสมัคร หรือระบบลงทะเบียน (โปรดตรวจสอบอีเมล์ของท่านให้ถูกต้อง)

 
ลงทะเบียนทั้งหมด ท่าน  
ลำดับที่
ข้อมูลผู้ลงทะเบียน
หลักสูตรที่
การชำระเงิน
name; ?> [ organization ; ?> ]
program1; echo $Out->program2; echo $Out->program3; echo $Out->program4; echo $Out->program5; echo $Out->program6; echo $Out->program7; ?>
pay if(($Out->pay)==1){ echo"ชำระเงินแล้ว"; $i++; } else if(($Out->pay)==2){ echo"ชำระเงินวันอบรม"; $j++; } else echo"ยังไม่ชำระเงิน"; $sum=$i+$j; ?>
กลับสู่ด้านบน

 

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000, Tel : 0-4422-4979, e-mail : etraining.sut@gmail.com