เมนูหลัก
1) ความเป็นมาของศูนย์นวัตกรรมฯ
2) โครงสร้างศูนย์นวัตกรรมฯ
3) วิสัยทัศน์ พันธกิจ
4) รายชื่อคณะทำงานประกันคุณภาพ
5) รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
6) คู่มือประกันคุณภาพ
7) การติดตาม QA ปีการศึกษา 2557
8) รายการหลักฐานประกอบ QA
9) ภาพกิจกรรม ศนท.
10) รายงานประจำปี
 
 
  ระบบรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ศนท.
รายงานการประเมินผลตนเองของศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ รายงานและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ในรอบปีการศึกษา ต่อคณะกรรมการประจำศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา และคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อให้มหาวิทยาลัยและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ และเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก ซึ่งศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา จะนำผลประเมินไปใช้กำหนดแนวทางในการเสริมจุดเด่น และแนวทางแก้ไขจุดที่ควรพัฒนาตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ เพื่อนำไปสู่การวางแผนพัฒนาหน่วยงานต่อไป

  
This text will be replaced
 

บทสัมภาษณ์ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเกี่ยวกับ  SUT e-Learning
บทสัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อเผยแพร่ใน "รายการผู้บริหารกับส่งเสริมการใช้งานระบบ SUT e-Learning" ผ่านทางโทรทัศน์เพื่อการศึกษา SUT Station นำเสนอมุมมองของผู้บริหารมหาวิทยาลัยกับการพัฒนาและส่งเสริมการใช้งานระบบ SUT e-Learning ที่เล็งเห็นคุณค่าและประโยชน์ของระบบ SUT e-Learning อย่างแท้จริง

 

 
ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา © 2016