เมนูหลัก
1) ความเป็นมาของศูนย์นวัตกรรมฯ
2) โครงสร้างศูนย์นวัตกรรมฯ
3) วิสัยทัศน์ พันธกิจ
4) รายชื่อคณะทำงานประกันคุณภาพ
5) รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
6) คู่มือประกันคุณภาพ
7) การติดตาม QA ปีการศึกษา 2557
8) รายการหลักฐานประกอบ QA
9) ภาพกิจกรรม ศนท.
10) รายงานประจำปี
 
 
  ระบบรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ศนท.
รายงานการประเมินผลตนเองของศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ รายงานและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ในรอบปีการศึกษา ต่อคณะกรรมการประจำศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา และคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อให้มหาวิทยาลัยและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ และเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก ซึ่งศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา จะนำผลประเมินไปใช้กำหนดแนวทางในการเสริมจุดเด่น และแนวทางแก้ไขจุดที่ควรพัฒนาตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ เพื่อนำไปสู่การวางแผนพัฒนาหน่วยงานต่อไป

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา © 2016