เมนูหลัก
1) ความเป็นมาของศูนย์นวัตกรรมฯ
2) โครงสร้างศูนย์นวัตกรรมฯ
3) วิสัยทัศน์ พันธกิจ
4) รายชื่อคณะทำงานประกันคุณภาพ
5) รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
6) คู่มือประกันคุณภาพ
7) การติดตาม QA ปีการศึกษา 2557
8) รายการหลักฐานประกอบ QA
9) ภาพกิจกรรม ศนท.
10) รายงานประจำปี
 
  Home > การติดตามผลตามมาตรการจากผล QA ประจำปีการศึกษา 2557


คลิกเพื่อดาวน์โหลด

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา © 2016