เมนูหลัก
1) ความเป็นมาของศูนย์นวัตกรรมฯ
2) โครงสร้างศูนย์นวัตกรรมฯ
3) วิสัยทัศน์ พันธกิจ
4) รายชื่อคณะทำงานประกันคุณภาพ
5) รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
6) คู่มือประกันคุณภาพ
7) การติดตาม QA ปีการศึกษา 2557
8) รายการหลักฐานประกอบ QA
9) ภาพกิจกรรม ศนท.
10) รายงานประจำปี
 
  Home >วิสัยทัศน์ พันธกิจ

  วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

ปณิธาน
ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาจะดำรงความเป็นเลิศในการพัฒนาคุณภาพสื่อการศึกษาให้ได้มาตรฐานเพื่อพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

วิสัยทัศน์
ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเป็นองค์กรหลักในการผลิตและพัฒนานวัตกรรมสื่อการศึกษาเพื่อเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

พันธกิจ
ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการผลิตและพัฒนานวัตกรรมสื่อสนับสนุนการเรียนการสอน พัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการฝึกประสบการณ์ขั้นสูงสำหรับนักศึกษา และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยในทุกรูปแบบ โดยยึดหลักรวมบริการประสานภารกิจ

วัฒนธรรมองค์กร
สร้างสรรค์ (Creative) ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี มุ่งแสวงหาความรู้ วิธีการและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการทำงาน
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ความสามารถที่ทําให้เกิดผลในการงาน โดยคำนึงถึงความประหยัด คุ้มค่า รวดเร็ว ตรงเวลา และมีคุณภาพ
มุ่งมั่น พัฒนา (Intention & Development) ความมุ่งมั่น ตั้งใจ เพื่อก้าวสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ รวมถึงความมีระเบียบวินัยในการทำงานและการพัฒนางานบริการที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ
ทำงานเป็นทีม (Teamwork) การทำงานเป็นทีม ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา มีน้ำใจ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน และพร้อมจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา © 2016