เมนูหลัก
1) ความเป็นมาของศูนย์นวัตกรรมฯ
2) โครงสร้างศูนย์นวัตกรรมฯ
3) วิสัยทัศน์ พันธกิจ
4) รายชื่อคณะทำงานประกันคุณภาพ
5) รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
6) คู่มือประกันคุณภาพ
7) การติดตาม QA ปีการศึกษา 2557
8) รายการหลักฐานประกอบ QA
9) ภาพกิจกรรม ศนท.
10) รายงานประจำปี
 
  Home > โครงสร้างศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา


  โครงสร้างศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 

     

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้จัดองค์กรเพื่อการบริหารงานดังนี้


1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
มีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการและสารบรรณ งานบุคคล งานแผนงานและงบประมาณ งานติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน งานการเงินและพัสดุ งานประชาสัมพันธ์ และงานจัดพิมพ์เอกสาร ตำรา เอกสารประกอบการสอนและสิ่งพิมพ์ประเภทอื่นๆ ตลอดจนการประสานงานด้านบริการและการประชุมต่างๆ แบ่งเป็น 4 งาน ได้แก่
      - งานธุรการ
      - งานการเงินและพัสดุ
      - งานแผนงานและงบประมาณ
      - งานประสานงานและบริการ

2. ฝ่ายวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา
มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการวางแผน ออกแบบและพัฒนาสื่อการศึกษา ประสานงานควบคุมกำกับดูแลการผลิตสื่อแต่ละประเภท ดำเนินการทดสอบประสิทธิภาพและประเมินสื่อที่ผลิตขึ้น ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนาสื่อให้มีคุณภาพ จัดฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการผลิตและการใช้สื่อการศึกษา เผยแพร่ผลงานและความรู้ทางเทคโนโลยีการศึกษา รวบรวมจัดทำระบบฐานข้อมูลสื่อการศึกษา พัฒนาระบบและบริหารจัดการฐานความรู้ อันได้แก่ การระบุความรู้ การคัดเลือก การรวบรวม การจัดระบบจัดเก็บความรู้ การเข้าถึงข้อมูลเพื่อสร้างเป็นความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้ และพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเรียนการสอน และให้บริการการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย รวมทั้งดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน แบ่งเป็น 4 งาน ได้แก่
      - งานจัดระบบและออกแบบสื่อการศึกษา
      - งานวิจัยและประเมินสื่อการศึกษา
      - งานบริการและเผยแพร่สื่อการศึกษา
      - งานจัดการฐานความรู้

3. ฝ่ายผลิตสื่อคอมพิวเตอร์
มีหน้าที่รับผิดชอบวางแผน เตรียมการ ดำเนินการผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ในรูปแบบ online และ offline สนับสนุนการเรียนการสอน งานบริการทางวิชาการ งานฝึกอบรม และกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เช่น ผลิตสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ ผลิตสื่อประสม ผลิตภาพเคลื่อนไหว ผลิตงานกราฟิกต่างๆ เพื่อประกอบรายการโทรทัศน์ วีดิทัศน์ และประกอบสื่อสิ่งพิมพ์ รวมทั้งให้บริการ ฝึกปฏิบัติการขั้นสูงสำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศ แบ่งเป็น 3 งาน ได้แก่
      - งานผลิตสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์
      - งานผลิตสื่อประสม
      - งานผลิตสื่อกราฟิก

4. ฝ่ายผลิตสื่อโสตทัศน์
มีหน้าที่รับผิดชอบวางแผน เตรียมการ ดำเนินการผลิตสื่อโสตทัศน์สนับสนุนการเรียนการสอน งานบริการวิชาการ และกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เช่น การผลิตรายการโทรทัศน์ ผลิตสื่อวีดิทัศน์ ผลิตรายการด้านเสียง รวมทั้งการถ่ายภาพนิ่งประกอบสื่อสิ่งพิมพ์ ถ่ายภาพเพื่อการเรียนการสอน ถ่ายภาพบริการทางวิชาการ และกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และให้บริการฝึกปฏิบัติการขั้นสูงสำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศ แบ่งเป็น 3 งาน ได้แก่
      - งานผลิตวีดิทัศน์
      - งานผลิตด้านเสียง
      - งานศิลปกรรม

5. ฝ่ายเทคนิควิศวกรรม
มีหน้าที่รับผิดชอบวางแผน เตรียมการ ดำเนินการพัฒนาระบบปฏิบัติการเพื่อให้บริการฝึกปฏิบัติการขั้นสูงสำหรับนักศึกษา จัดระบบการปฏิบัติงานทางเทคนิค ควบคุม และใช้อุปกรณ์ในการผลิตสื่อ จัดหา พัฒนาและบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์การผลิตสื่อให้มีประสิทธิภาพ ควบคุม ดูแล ระบบโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ระบบบริหารจัดการทรัพยากรสื่อ ระบบบันทึกการสอนในห้องเรียน ระบบโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อการเรียนการสอน ระบบโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อรักษาความปลอดภัย และด้านเทคนิคสถานีวิทยุกระจายเสียง รวมทั้งผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบผสมผสาน (Integrated Electronic media) และให้บริการระบบสื่อสารสองทางผ่านจอภาพ แบ่งเป็น 4 งาน ได้แก่
      - งานพัฒนาระบบปฏิบัติการ
      - งานเทคนิคและบำรุงรักษา
      - งานสถานีวิทยุโทรทัศน์
      - งานผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบผสมผสาน

6. สำนักพิมพ์
มีหน้าที่รับผิดชอบสนับสนุนให้มีการแต่ง แปล เรียบเรียงตำรา เอกสารประกอบการสอน และสิ่งพิมพ์ประเภทอื่นๆ เพื่อการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยในด้านการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์การศึกษาที่มีคุณภาพ และราคายุติธรรม แบ่งเป็น 2 งาน ได้แก่
      - งานวิชาการ
      - งานการตลาด

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา © 2016