เลือกปฏิทิน
ผลิตสื่อวีดิทัศน์
ผลิตสื่อเสียง
ผลิตสื่อภาพนิ่ง
ผลิตสื่อคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการเรียนการสอน
ผลิตสื่อคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์
บริการห้องประชุมทางไกล ห้องเรียนทางไกล
บริการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์
ระบบ Cable TV
บันทึกการเรียนการสอน e-Classroom
การซ่อมแซมและบำรุงรักษา
ผลิตสื่อประสมเพื่อบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์
ผลิตสื่อ 3 มิติ เพื่อการเรียนการสอน
ผลิตสื่อ 3 มิติ เพื่อการบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์
พัฒนานวัตกรรม
ศึกษาดูงาน ประชุม อบรม/สัมมนา
ผลิตสื่อ c-Courseware
ห้องผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วยตนเอง (e-Courseware)


งานบริการสื่อโสตทัศน์        ภาพนิ่ง วีดิทัศน์ เสียง