ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับวุฒิบัตรในแต่ละหลักสูตรดังนี้

หลักสูตรที่ 1 การตกแต่งภาพขั้นสูงด้วย PhotoShop CS4 (.ขจรศักดิ์ ทองรอด)

1. นายวัชรา สามาลย์

2. นายเลิศศักดิ์ ทองโต

3. นายสุจินต์ สมบัติวงศ์

หลักสูตรที่ 2 การผลิตสื่อแอนิเมชั่น ด้วยโปรแกรม Flash CS4 (. นฤดล ดามพ์สุกรี )

นายเลิศศักดิ์ ทองโต

หลักสูตรที่ 3 การสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla (.อมรเทพ เทพวิชิต)

1. นางสาวทิพย์ลดา แจ่มดวง

2. นางสาวพัชราวดี รักขันแสง

3. นางสาวศศิร์อร ศักดิ์กิตติพงศา

4. นายศุภกิตต์ ใจเอ็นดู

5. นางสาวสุธี เดชะภิญโญ

6. นางสาวอโณชา ฤทธิ์นุช

หลักสูตรที่ 4 การสร้างภาพกราฟิกสามมิติด้วยโปรแกรม 3ds Max (.สันทัด เหมจันทึก)

นายสาลี มณีศรี

หลักสูตรที่ 5 การสร้างบทเรียนมัลติมีเดีย ด้วย Adobe Captivate (.อรรคเดช โสสองชั้น)

1. นายเลิศศักดิ์ ทองโต

2. นางสาวปัญญดา ทำมา

3. นางสาวอังคณารักษ์ เรือลม

4. นางผกาวดี สุวงศ์

5. นางโยษิตา โยกัญญา


Last modified: Friday, 31 August 2012, 12:30 PM

 

Universidade Federal do Rio de Janeiro

© ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
(The Center for Educational Innovation and Technology:CEIT)

UFRJ

 

 
Online: 0 Messages: 0
You are not logged in. (Login)