รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเสมือนจริงผ่านเกณฑ์ได้รับสัมฤทธิบัตร ประจำปี 2556 ทั้งสิ้น  12 คน
หลักสูตร การผลิตสื่อแอนิเมชั่น ด้วยโปรแกรม Flash CS4 จำนวน 1 ท่าน
หลักสูตร  การสร้างบทเรียนมัลติมีเดีย ด้วย 
Adobe Captivate จำนวน 5 ท่าน
หลักสูตร การออกแบบสื่อรูปแบบสามมิติด้วยโปรแกรม Rhinoceros เพื่อการศึกษา จำนวน 3 ท่าน
หลักสูตร  การสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla จำนวน 3 ท่าน

 

Universidade Federal do Rio de Janeiro

© ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
(The Center for Educational Innovation and Technology:CEIT)

UFRJ

 

 
Online: 0 Messages: 0
You are not logged in. (Login)