ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบประเมิน

 
 
 
 

รายละเอียดการบริการ

ส่วนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการ

โปรดระบุระดับความพึงพอใจการใช้บริการ โดย

ระดับความพึงพอใจ แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้
5 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
4 หมายถึง พึงพอใจมาก
3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
2 หมายถึง พึงพอใจน้อย
1 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด

1
2
3
4
5

5

1
2
3
4
5

5

1
2
3
4
5

5

1
2
3
4
5

5

1
2
3
4
5

5