ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบประเมิน

 
 
 
 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ส่วนที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจการใช้บริการ

โปรดระบุระดับความพึงพอใจการใช้บริการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา โดยทำเครื่องหมายในช่องที่เหมาะสม

ความพึงพอใจการใช้บริการ ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
(5)
มาก
(4)
ปานกลาง
(3)
น้อย
(2)
น้อยที่สุด
(1)
1. การให้บริการของเจ้าหน้าที่
2. ขั้นตอนของการให้บริการ
3. ความตรงต่อเวลาในการให้บริการ
4. คุณภาพการให้บริการ
5. ภาพรวมการให้บริการ