ท่านอธิการบดี แสดงความยินดีกับศูนย์นวัตกรรม ฯ ที่ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นด้านการศึกษา
ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี แสดงความยินดีกับศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณ ประเภทผลงานประดิษฐ์คิดค้นด้านการศึกษา ผลงาน "ระบบสร้างสื่อการสอนอัจฉริยะแบบส่งเสริมการคิดขั้นสูง (SUT Smart Educational Media Creator: SEMC)" ในงานแถลงข่าวรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556 [ดูภาพกิจกรรม]
[ภาพข่าว มทส.]


    The Center for Educational Innovation and Technology
    ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา เป็นหน่วยงานของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ที่ส่งเสริมสนับสนุน การเรียนการสอน เพื่อก้าวสู่สังคมการเรียนรู้ ผลิตและพัฒนานวัตกรรมสื่อ สนับสนุนการเรียนการสอน พัฒนาระบบการเรียนการสอน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนและประสานงาน ด้านการวิจัยและพัฒนา ด้านนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน บริการห้องปฏิบัติการ ฝึกประสบการณ์ขั้นสูง ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก
 
    Services
    ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้  
     
     
   
[ เข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ]
 
 

CEIT counter
ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี