The Center for Educational Innovation and Technology
    ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา เป็นหน่วยงานของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ที่ส่งเสริมสนับสนุน การเรียนการสอน เพื่อก้าวสู่สังคมการเรียนรู้ ผลิตและพัฒนานวัตกรรมสื่อ สนับสนุนการเรียนการสอน พัฒนาระบบการเรียนการสอน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนและประสานงาน ด้านการวิจัยและพัฒนา ด้านนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน บริการห้องปฏิบัติการ ฝึกประสบการณ์ขั้นสูง ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก
 
    Services
    ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้  
     
     
   
[ เข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ]
 
 

CEIT counter
ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี