ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

อิสรีย์ ดันน์
Issaree Dunn

งานธุรการ 

ธาริณี เภากลาง
Tarinee Paoklang 

งานการเงินและพัสดุ 


วรรณา ลีตานา
Wanna Leetana

งานแผนงานและงบประมาณ 

อิสรีย์ ดันน์
Issaree Dunn

งานประสานงานและบริการ

รัชต์นลิน บุตรแสงดี
Ratnalin Butsangdee 

ธิดารัตน์ รายพิมาย
Thidarat Raipimai 

พิมพรรณ อนันต์ชลาลัย
Pimpun Ananchalalai 

คนึง กานิล
Kanung Kanil 

กมลพรรณ ชัยบำรุง
Kamonpun Chaibumrung 

ติดต่อ ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

อาคารเครื่องมือ 7 เลขที่ 111 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

ข้อมูลการติดต่อ

e-Mail : ceitall@sut.ac.th
โทรสาร : +66-44-22-4974

โทรศัพท์ติดต่อ

โทรศัพท์ : +66-44-22-4972

ยินดีต้อนรับ