ฝ่ายพัฒนานวัตกรรม

หัวหน้าฝ่ายพัฒนานวัตกรรม

เมธี ประสมทรัพย์
Metee Prasomsub

งานพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

เมธี ประสมทรัพย์
Metee Prasomsub

งานผลิตสื่อเฉพาะทาง

ธนกร วิชิตกิ่ง
Thanakorn Wichitking

ปณพันธ์ จันทรทีประ
Panaphan Jantarateepra

พงศกร พรมมาก
Pongsakorn Prommak

ติดต่อ ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

อาคารเครื่องมือ 7 เลขที่ 111 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

ข้อมูลการติดต่อ

e-Mail : ceitall@sut.ac.th
โทรสาร : +66-44-22-4974

โทรศัพท์ติดต่อ

โทรศัพท์ : +66-44-22-4972

ยินดีต้อนรับ