ฝ่ายวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา

หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา

อมรเทพ เทพวิชิต
Amornthep Thepwichit 

งานจัดระบบและออกแบบสื่อการศึกษา

ศุทธินี ศรีสวัสดิ์
Sutthinee Srisawat 

งานวิจัยและประเมินสื่อการศึกษา

อภิสรา ออสุวรรณ์
Apisara Orsuwan 

งานจัดการฐานความรู้

อมรเทพ เทพวิชิต
Amornthep Thepwichit 

อรรคเดช โสสองชั้น
Akkadet Sosongchan 

ติดต่อ ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

อาคารเครื่องมือ 7 เลขที่ 111 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

ข้อมูลการติดต่อ

e-Mail : ceitall@sut.ac.th
โทรสาร : +66-44-22-4974

โทรศัพท์ติดต่อ

โทรศัพท์ : +66-44-22-4972

ยินดีต้อนรับ